Dolgozat a Memento Mori Egyesületről

Az Egyesület fiatal és kreatív emberek közös összefogásaként alakult 2008-ban, mindössze 14 alapító taggal. Az alapító tagok között találhatunk orvosi-, kertészeti-, közgazdasági- egyetemet, könyvtáros főiskolát végzett, valamint informatikus, geográfus, művészettörténész és teológia szakot végzett fiatalokat is. A közös kulturális érdeklődési kör szülte tagságot nemes célok vezérlik a „jövő nemzedékének” formálásában. A szubkulturális értékeket is képviselő Egyesület immáron 4 éve igyekszik színvonalas és változatos programok keretén belül művészi értékeket teremteni és megőrizni, megismertetni azt szélesebb körben.

Szervezet küldetése

"...Az Egyesület célja a kulturális örökség megóvása, különös tekintettel a szakrális és kegyeleti építészeti emlékekre, ezek bemutatására irányuló gyakorlati és művészeti dokumentációkra, megőrzésük fontosságát hangsúlyozó kampányokra és konkrét építő tevékenységre. Ezzel összefüggésben a nevelés és oktatás területén kiadványok és könyvek megjelentetésével kívánjuk felhívni a figyelmet értékeinkre; elődeink és múltunk tiszteletének terjesztésével a tudatos környezeti magatartás kialakítása, ember és környezete harmóniáját, az egyéni képességek fejlesztését kívánjuk segíteni.... Összességében törekszünk a mindinkább teret nyerő fogyasztói mentalitással szemben a tudatos és aktív társadalomkritikai civil magatartás kialakítására, szellemi és erkölcsi értékek megőrzésére és megteremtésére..."
Fő célkitűzései közé tartozik a kulturális örökség megóvása (különös tekintettel a szakrális és kegyeleti építészeti emlékekre, ezek bemutatására irányuló gyakorlati és művészeti dokumentációkra, megőrzésük fontosságát hangsúlyozó kampányokra és konkrét építő tevékenységre), a múlt tiszteletére való tudatos nevelés, a kortalan alkotótevékenységek életben tartása: hagyományos mesterségek bemutatásának és tanításának támogatásával. A színház-, képző- és zeneművészeti alkotások széleskörű megismertetése és támogatása is szerepel programjában. Lehetőséget biztosít a kreatív kortárs fiatal tehetséges alkotóknak, hogy alkotásaik kiállítás keretén belül eljuthassanak egy szélesebb körű nyilvánosság elé. E mellett rendszeresen szerveznek irodalmi és zenei előadó esteket, felolvasásokat, vitaesteket, demonstrációkat (performance), vetítéseket, valamint továbbképzéseket is. Különböző kiadványokat jelentet meg és ezen felül ösztöndíj és szociális segély, valamint természetbeni támogatások nyújtására is törekednek. A „klasszikus” kulturális értékek mellett az underground szintéren is igyekeznek teret nyerni és biztosítani annak továbbterjedését. Az Egyesület fontosnak tartja a peremkerületekben élő, hátrányos helyzetű fiatalok, fiatal felnőttek szociokulturális státuszának erősítését, a kulturális értékközvetítést.

A szervezet működési formája

A szolgáltatások nyújtását többnyire ingyenesen végzi, bizonyos esetekben azonban térítési díjat is kérhet. Ezek azonban nem kerülhetnek túlsúlyba. Együttműködik olyan állami-, társadalmi- és gazdálkodó szervezetekkel, valamint egyesületekkel és szövetségekkel, amelyek az eredményes működését segítik. Céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében (másodlagos jelleggel és jogszabályi keretek közt) folytathat gazdasági-, illetve vállalkozói tevékenységet is. Tagja lehet minden magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi-, illetve jogi személyiséggel rendelkező személy, aki elfogadja az Egyesület alapszabályzatát és vállalja, hogy részt vesz a munkájában és eleget tesz a tagsági kötelezettségeinek.
A tagok felvételéről az Elnökség dönt. A Közgyűlés javaslatára az Egyesület felvehet tiszteletbeli tagokat is. A teljes tagsággal rendelkezők részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, észrevételeket, javaslatokat tehetnek az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, és közgyűlési szavazati joguk van. Bármikor felvilágosítást kérhetnek az Egyesület tevékenységéről. Tisztségek betöltésére választhatók, illetve választhatnak. Pártoló tagjai lehetnek, akik elfogadják az alapszabályzatát és erkölcsileg vagy anyagilag támogatják az Egyesület működését. Részt vehetnek a Közgyűlésen és igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait.

A szervezet felépítése

Szervei a Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az eseti bizottságok. A legfőbb döntéshozó szerv a Közgyűlés – meghatározza vagy módosíthatja az alapszabályzatot, dönthet a tagfelvételekről, menesztésekről, az éves költségvetésről és tagdíjról, a tagok számára nyújtandó támogatásokról, valamint eseti bizottságokat hozhat létre. Határozatait általában nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
Az Egyesület tevékenységét - a Közgyűlés határozatainak megfelelően - a 3 főből álló Elnökség (Elnök, Alelnök, Titkár) irányítja. Tagjait nyílt jelöléssel és titkos szavazással választja meg a Közgyűlés. Feladatai közé tartozik a megvitatásra váró kérdések és javaslatok előkészítése, nyilvántartás vezetése, a gazdasági tevékenységek döntés-előkészítése, éves programok és költségvetés megvitatása, éves beszámoló készítése, ezek előterjesztése a Felügyelő Bizottság elé. Ezen felül irányítja a személyzeti munkákat, a külső- és belső kommunikációt. A Felügyelő Bizottság az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrzi. Tagjait a közgyűlés választja 3 évre. Évente legalább 2 alkalommal ülésezik, amit az Elnök hív össze írásban. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Szervezetét az államháztartás alrendszereitől kapott támogatásokból, a tagdíjakból, a gazdálkodói tevékenységéből és a civil támogatóktól szerzett adományok és anyagi források révén működteti.

A szervezet tevékenysége

Értékmegőrző tevékenységét több pártoló és önkéntes bevonásával végzi. Közvetlen és közvetett célcsoportja számára számos kulturális programot kínál (tánc- és zeneművészet, képzőművészet, irodalmi estek, hagyományőrző rendezvények, stb.) Programszervezői tevékenysége mellett kiadványok megjelentetésével, támogatásokkal és képzésekkel szélesíti portfólióját. Főbb törekvései közé tartozik az önszerveződő fiatal alkotók bemutatkozási lehetőségeinek bővítése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Eddigi munkássága során több, az underground kultúrát, illetve a hagyományos értékeket továbbvivő programok szervezését, kultúrtörténeti kiállítást, kiadványok megjelenését biztosította. A különböző művészeti ágak képviselőinek bemutatkozása mellett, szakmai tevékenységet fejlesztő foglalkozások és tréningek szervezésével színesíti tevékenységét.

Ízelítő az Egyesület programkínálatából

* NOMAD – lovas nomád kultúra bemutatása hagyományőrző csoportok részvételével, filmvetítéssel és tematikus kiállítással.
* Pilinszky János irodalmi emlékest – fiatal előadok által megzenésített versekkel és a PAD (Irodalmi és Művészeti Folyóirat) munkatársának közreműködésével. (Vízraktér)
* Mátrafüredi Fekete Zaj Fesztivál – Memento Mori színpad: A Nemzeti Múzeummal szervezett közös bemutató, hagyományőrző íjászat, indai táncbemutató, zenei programok.
* VIAN 50 - Boris Vian író és jazzmuzsikus halálának 50. évfordulóján - koncert és kiállítás (Tajtékos Napok Étterem)
* PeremKult zenés est az EJI (Előadóművészi Jogvédő Iroda) támogatásával, a VIII. kerületi hátrányos helyzetű előadók és fiatalok közreműködésével
* MISIMA YUKIO halálának 40. évfordulóján szervezett emlékest
* KRÁLL SZABOLCS festőművész alkotásainak kiállítása
* MEMENTO MORI minifeszt hazai és külföldi underground zenekarok közreműködésével szervezett rendezvény.
* Rásonyi Ábel kiállítás (SMS Kávézó és Galéria)
* Lynda Stevens kiállítása (Picasso Point Étterem és Galéria)
* ABSZINT EST (Kultúrtörténeti kiállítás, a kultikus italnak hódoló magyar és külföldi alkotok műveiből felolvasóest, performance)

Finanszírozás, pályázati lehetőségek

A Nonprofit szervezetek finanszírozási lehetőségei elég szűkre szabottak, leginkább támogatói, illetve pályázati úton szerzik be finanszírozási forrásaikat. Az Egyesület különböző pályázatokat nyújt be működésük finanszírozása és felvirágoztatása érdekében. A Civil szervezetek elsődleges működési és szakmai támogatási forrása 2011-ig az NCA (Nemzeti Civil Alap) volt, ezt a szerepet 2012-től a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) tölti be. Egyéb bevételi forrás a tagdíjakból és a különböző kisebb mértékű gazdálkodási tevékenységekből fakad. A nonprofit szervezetek gazdálkodását számos jogszabály szabályozza. Egy ilyen „fiatal” szervezet számára olykor fáradtságos és néha kudarcokkal fűszerezett

2013. 06. 21. - 11:16 | © szerzőség: Serial Killer